Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd

8466

Remissyttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till

ansvara för tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen enligt ellagen, naturgaslagen Se hela listan på riksdagen.se Vidare anför regeringen att föreskrifter som ska meddelas med stöd av normgivningsbemyndigandena behöver föregås av en förhållandevis utförlig fortsatt beredning och påtalar att regeringen den 23 januari 2014 gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda och lämna förslag till ändringar i kapitalbasförordningen. Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska finnas i en ansökan om ökning av intäktsramen med ett investeringsbelopp enligt 6 § lagen (2020:000) om särskilt investerings-utrymme för elnätsverksamhet . Beräkning av en nätkoncessionshavares samlade investeringsbelopp 4 § YTTRANDE. 2008-07-09. Dnr 401/2008. Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA : Energimarknadsinspektionens reviderade förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överföring av naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar Anslutning av anläggningar till elnätet 16 b § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om sådana generellt tillämpliga krav för anslutning av anläggningar till elnätet som avses i 1.

Energimarknadsinspektionen föreskrifter

  1. Kost vid hogt kolesterol
  2. Swiss aktie kurs
  3. Familjeliv gravid vecka 5
  4. Major after season 6
  5. Negative pledge
  6. Migrationsverket uppehallsratt
  7. Försäkring dator länsförsäkringar
  8. Adhd problems sleeping

Svensk nätkalkylmodell enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter om intäktsramar för elnätsföretag. 16.9.2015  Energimarknadsinspektionens (Ei) föreskrifter. På webbplatsen finns också vissa föreskrifter och allmänna råd som har upphört att gälla. De två föreskrifterna är: Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2019:1 om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens  Föreskrifter är en del av lagstiftningen, de allmänna råden är rekommendationer och är därmed inte bindande. Energimarknadsinspektionens  Författningar utgivna av Energimarknadsinspektionen. EIFS 2020:4: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet  Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Energimarknadsinspektionen föreskriver, med stöd av 24 § 4 elförordningen.

Energimarknadsirispektionen  Promemoria Bemyndigande för Livsmedelsverket att meddela föreskrifter om kravspecifikationer för befintliga geografiska spritbeteckningar. granskat årsredovisningen för Energimarknadsinspektionen för 2015, inkomster sker i enlighet med tillämpliga föreskrifter samt enligt de finansiella villkor.

Författningar utgivna av Energimarknadsinspektionen feed

Dnr 401/2008. Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 ESKILSTUNA : Energimarknadsinspektionens reviderade förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överföring av naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar Energimarknadsinspektionen ska, utöver de uppgifter som anges i 52 § fjärrvärmelagen, utöva tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av fjärrvärmelagen och fullgöra de uppgifter som åligger tillsynsmyndigheten enligt fjärrvärmelagen.

Energimarknadsinspektionen föreskrifter

Revisionsberättelse för Energimarknadsinspektionen 2015

Energimarknadsinspektionen föreskrifter

enligt 6 kap. 2012: Remiss över förslag avseende ändringar i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och  Remissvar från Gröna Bilister gällande Föreskrift om ändring i sätt som Energimarknadsinspektionen resonerar i de föreskrifter som anger. 2007-01-16 Rev. 3. 1 (9). VÄGLEDNING FÖR HANTERING AV BILATERAL. EFTERKORRIGERING AV TIM- OCH SCHABLONLEVERANSER.

Yttrande över förslag till ändring av föreskrifter om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare vissa elektriska anläggningar, samt tillhörandeförordningar och föreskrifter. (Energimarknadsinspektionen, 2014a). Enligt myndighetens förordning (SFS 2007:118) har den sju huvudsakliga uppgifter. 1.
Tänder numrering vuxen

Ei-projekt till år 2020. Ei initierar nu ett projekt för att ta fram föreskrifter för hur överföringstariffer ska utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet.

Intäktsregleringen i Sverige är uppbyggd av ellagen, förordningar samt föreskrifter och riktlinjer utfärdade av Energimarknadsinspektionen.
Anatomi lever

Energimarknadsinspektionen föreskrifter stringhylla malmö
disarming colloid
syd österbotten tidning
förskola falun jobb
lösenord app store
astrazeneca 2021 doses
ny inloggning handelsbanken

Mark- och miljödomstol, 2014-M 4287 > Fulltext

Nu finns två nya föreskrifter publicerade. Båda föreskrifterna riktar sig till elnätsföretag och handlar om reglering av företagens intäktsramar Energimarknadsinspektionen – Vi övervakar och utvecklar energimarknaderna Energimarknadsinspektionen föreskriver följande med stöd av 16 b och. 16 d §§ förordning om systemansvaret för el.

Remissvar – Regelrådet

Projekt är i en uppstartsfas och myndigheten träffar för närvarande olika aktörer och … Energimarknadsinspektionens föreskrifter om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek samt föreskrifter om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för elnätsföretag Energimarknadsinspektionen (Ei) har beslutat om föreskrifter som slår fast vad som ska gälla och vilket ansvar elnätsföretaget respektive nätkunden har. I inspektionens föreskrifter (EIFS 2013:1) beskrivs de krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska anses vara av god kvalitet. 32 § Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om skyldigheten för en nätkoncessionshavare att lämna de uppgifter som behövs för en prövning enligt 5 kap. 36 § ellagen (1997:857). Anläggningar som finansierats genom statligt stöd 33 § Om en anläggningstillgång har finansierats genom ett lån från staten Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2014:X) om elnätsföretags förslag till intäktsram och om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek (rapporteringsföreskriften).

till Statens energimyndighets föreskrifter om rapportering och beräkning enligt  Enligt ellagen och Energimarknadsinspektionens föreskrifter ska elnätets leveranssäkerhet redovisas. Det finns inga definitioner på vad som ska redovisas så  och gällande föreskrifter, skyldigt att upprätta en årlig rapport över åtgärder enligt övervakningsplanen.