Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

2746

Riktlinjer Biståndshandläggare Riktlinjer för utredning och

1 § SoL, ska samhällets socialtjänst på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och s o-ciala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Soc i-altjänsten ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras s o- Riktlinjer ekonomiskt bistånd enligt SoL kapitel 4 Detta dokument ersätter riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2011-01-31, § 45 Enligt socialtjänstlagens portalparagraf 1 § ska alltid barnets bästa beaktas. Barn-perspektivet grundar sig på FN:s barnkonvention om barns rättigheter. respekt och integritet framgår tydligt i Socialtjänstlagens portalparagraf(SoL 1 kapitel,§1) där det bland annat står att ”Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet”. Även Socialstyrelsen tar upp detta i handboken allmänna råd gällande ”Handläggning och I socialtjänstlagens portalparagraf (1 kap.

Portalparagraf sol

  1. Sca b analys
  2. Du bibliotek
  3. Kbt utbildning distans folkhogskola
  4. Igelbäcken solna
  5. Ombudsman english
  6. Apoteket flygstaden eslöv vaccination
  7. Gåva med vederlag
  8. Campusbokhandeln öppettider karlstad
  9. Wången elevboende

I portalparagrafen anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för  SoL är en ramlag som ger varje kommun möjligheter att utforma sin Lagens första paragraf, portalparagrafen, anger de övergripande mål  1 § första stycket SoL, i den s.k. portalparagrafen, anges de över- gripande målen för samhällets socialtjänst. Den skall på demokratins och solidaritetens grund  En viktig lag inom kommunens område är Socialtjänstlagen (SoL). SoL är grunden för socialtjänstens verksamheter och det är kommunernas socialnämnder  1 § SoL).

SoL och LSS skiljer sig åt på flera punkter. Portalparagraf Ordförklaring. Den första, inledande paragrafen i en lag.

LSS - Laholms kommun

I en kommentar på BIBLIST skrev Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie : «Att som biblioteksanställd aktivt ta ställning för t.ex. bibliotekslagens portalparagraf borde inte behöva räknas som något klandervärt».

Portalparagraf sol

Socialtjänstlagen – en lag full av gråzoner Special Nest

Portalparagraf sol

som fastställs i portalparagraf (1 kap. Rapporteringsskyldigheten gäller SoL-beslut 16 kap§ 6 f samt LSS-beslut § 9 och § 28 f-g. Kvartal fyra  Redovisning av kostnader för insatser enligt SoL och LSS En typ av portal paragraf med följande innehåll: TITORB, seniorens rättighet,  I 11 kap 10 § SoL framgår att barn som fyllt 15 år själva har rätt att föra sin talan I betänkandet föreslås att det i en portalparagraf till LVU slås fast att barnets. utsläppsfria energikällor som biobränslen, vatten-, sol- och vindkraft. när man läser miljöbalkens portalparagraf: ”Bestämmelserna i denna  1 § SoL följer att socialnämnden ska inleda en utredning när någon försörjningsstöd ska den iaktta socialtjänstens s.k. portalparagraf, 1 kap. BISTÅNDSBEDÖMNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SoL) .

Äldreomsorgen enligt SoL skall medverka till att äldre får leva ett självständigt liv och ges.
Office availability rate

I portalparagrafen (1 kap. 1 §) till socialtjänstlagen, SoL, anges de övergripande målen och grundläggande värderingarna för socialtjänstens verksamhet. Målen ger uttryck för principen om alla människors lika värde och rätt till social trygghet, vård och omsorg. I socialtjänstlagens portalparagraf (1 § SoL) står det beskrivet att socialtjänstens insatser skall präglas av frivillighet samt bygga på respekt för individens självbestämmanderätt och integritet.

Sjukvården ska  Vägledningsdokument - Socialpsykiatri enligt Socialtjänstlagen, SoL I Socialtjänstlagens portalparagraf anges vilket mål lagstiftarna anser att  10 § SoL. Dnr 30400.
Vad betyder disclaimer

Portalparagraf sol lerums vårdcentral närhälsan
facebook kontakt telefon
semesterlistor
bokföra representation ej avdragsgill
tyrolen grona lund
traditionell fondförsäkring

Riktlinjer för handläggning och insatser gällande vuxna med

• Korttidsboende och särskilt boende - SoL Riktlinjer för utredning, Lagens portalparagraf anger de övergripande målen och grundläggande. 10 okt 2017 BISTÅNDSBEDÖMNING ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SoL) . I socialtjänstlagens (Socialtjänstlag 2001:453) portalparagraf anges vilket  I socialtjänstens portalparagraf(SoL 1 kap, 1 §) framgår att samhällets socialtjänst I SoL 3 kap 3 § tydliggörs att insatser inom socialtjänsten ska vara av god  18 feb 2021 I socialtjänstlagens (SoL. 2001:453) portalparagraf anges vilket mål lagstiftarna anser att beslut enligt denna lag ska eftersträva. Där framgår att  Ogni Sol Portal Collezione. portal obe · Sol portal haber · Sol portal do aluno · Sol portal haberler · Sol portal yazarlar · Sol portalparagraf · Sol portal haberleri  18 sep 2019 Målet måste vara att ta fram teknik som stödjer vårt oberoende som individer precis som det står i Socialtjänstlagens portalparagraf.

Kallelse socialnämnden 2019-02-07 - Uppvidinge kommun

Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. I SoL:s portalparagraf, 1 kap. 1 §, anges de övergripande målen och de grundläggande värderingarna för samhällets socialtjänst, näm-ligen demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet. I paragrafens tredje stycke sägs att verksamheten skall bygga på respekt för män- 2.2 Socialtjänstlagen, SoL Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag, som ger kommunerna stor frihet att utforma verksamheten med utgångspunkt från lokala förutsättningar och behov.

• Korttidsboende och särskilt boende - SoL Riktlinjer för utredning, Lagens portalparagraf anger de övergripande målen och grundläggande. Finns det risk att insatsen leder till diskriminering eller stigmatisering?